Informacije

Logitech Formula Force EX25.07.2006. @ 18:35:26
Galerija slika
Pošaljite komentar


Reprint od 18.12.2005.


Kao Å”to smo veƦ odavno obeƦali, ekipa sajta Speed !ndustry Ʀe nastojati da konstantno poveƦava broj oblasti koje se na bilo koji naĆØin odnose na automobilizam. Usled toga, pred Vama je prvi tekst buduƦe Speed! >gaming< sekcije. Ova sekcija Ʀe ubuduƦe pratiti deÅ”avanja kako na hardverskoj, tako i na softverskoj sceni koja se na bilo koji naĆØin odnose na automobile, vožnju i tome sliĆØno. Ovom prilikom Vam predstavljamo najnoviji Logitech-ov volan - Formula Force EX. Iako veoma podseƦa na prethodnike, poput Logitech Formula Vibration Feedback modela, ipak se radi o potpuno novom modelu, koji volane iz ovog cenovnog ranga sada diže na jedan mnogo viÅ”i nivo. Za njegovu cenu dobijate mnogo viÅ”e nego kod dosadaÅ”njih modela iste klase. ZaÅ”to bi ovo bio najidealniji izbor u ovom cenovnom rangu?


PoĆØnimo od samih noviteta koji su prisutni kod Formula Force EX modela. Prvi i najvažnjiji je svakako novi koncept izrade. Za razliku od svih dosadaÅ”njih volana, Force EX je, kao ureĆ°aj, u potpunosti jednodelan. Dakle, nema nikakvih Å”rafova, zavrtnja, žabica i tome sliĆØno. Uz pomoƦ nove tehnike spajanja plastike putem gasa, dobijen je finalni proizvod koji je sada jedna kompaktna celina. Velika prednost ovog novog koncepta izrade jeste poveƦanje ukupnog kvaliteta ureĆ°aja, a pre svega poboljÅ”anje >force-feedback< funkcije. Kako odvojivi spojevi na ovom volanu nisu viÅ”e prisutni, vibracije, trzaji i udari su izuzetno usklaĆ°eni i realni. Sada vrlo precizno možete razlikovati prelazak preko razliĆØitih podloga, vibraciju volana pri razliĆØitim brzinama, pa ĆØak i rad dva razliĆØita automobila u leru! NeƦe Vam trebati viÅ”e od jednog pogleda na ureĆ°aj da biste definisali drugi važan novitet kod Force EX modela. ƈetrnaest dugmiƦa napred, plus dva koja nisu vidljivi spreda nas dovodi do ukupnog zbira od Å”esnaest tastera na ĆØitavom volanu. Ideja je bila da se omoguƦi potpuna kontrola igrice koristeƦi iskljuĆØivo volan, pa je bilo neophodno da se naĆ°e mesta za ovoliko dugmiƦa. Može se reƦi da je to uspeÅ”no odraĆ°eno, jer gornja dva kraka volana zapravo viÅ”e liĆØe na >joy-pad<, na koje su se korisnici veƦ odavno navikli. Stoga, ne bi trebalo da bude previÅ”e problema u koriÅ”Ć¦enju... Sa leve strane se nalaze direkcioni tasteri, koji Ʀe Vam najviÅ”e služiti za kretanje kroz Å”iroku lepezu opcija u danaÅ”njim igricama. SledeƦa dva tastera su simetriĆØno postavljeni u neposrednoj blizini centra upravljaĆØa. Sam centar upravljaĆØa, iz nama nepoznatih razloga, nije dobio taster sirene, pa pretpostavljamo da bi ta funkcija trebala da pripadne jednom od spomenuta dva. Na desnoj strani se nalazi karakteristiĆØna grupa sa ĆØetiri dugmeta, koja u igrici, po >default<-u, imaju osnovne >enter< i >cancel< operacije. Na kraju, verovatno želeƦi da korisnici nikako ne pomiÅ”ljaju na koriÅ”Ć¦enje tastature u igri, na donjem, treƦem kraku ovog volana se nalaze joÅ” ĆØetiri dodatna tastera. To nas dovodi do one gorespomenute cifre od ĆØetrnaest dugmiƦa sa prednje strane, ĆØiji specifiĆØan raspored, veliĆØina i oblik pomažu njihovo lako koriÅ”Ć¦enje u samoj igrici. Konkretno, najviÅ”e problema smo imali sa koriÅ”Ć¦enjem ovih poslednjih ĆØetiri, ali oni Ʀe Vam biti od koristi samo ako mislite da ukljuĆØujete migavce prilikom preticanja/skretanja ili sliĆØno. Oni su, u neku ruku, suviÅ”ni i retko Ʀe Vam biti potrebni prilikom igranja. Ovde Ʀemo spomenuti joÅ” jednu bitnu stvar vezanu za Force EX volan, a to je njegova kompaktnost. Kada ga priĆØvrstite za sto zauzima zaista minimum prostora, a pored toga ne poseduje karakteristiĆØnu ruĆØicu menjaĆØa, koja bi dodatno poveƦala gabarite. Tu ruĆØicu u ovom sluĆØaju zamenjuju tasteri, upravo ona dva za koje smo rekli da nisu vidljivi spreda. Oni se nalaze na veoma pogodnom mestu - sa unutraÅ”nje strane gornja dva kraka upravljaĆØa. Lokacija im je pogodna jer Vam se prsti uvek nalaze i na jednom i na drugom. Kako je danas sve viÅ”e automobila koji i u stvarnosti imaju ovakav tip prenosa brzina, ovo je idealna prilika da isti virtualno isprobate.


Kao Å”to smo veƦ rekli, ovaj volan se priĆØvrÅ”Ć¦uje na ivicu stola (ili neĆØeg pogodnijeg). Dakle, nije moguƦe jednostavno postavljanje na sto, dok je držanje >u krilu< takoĆ°e nepraktiĆØno. Ipak, priĆØvrÅ”Ć¦ivanje predstavlja možda i najbolju opciju, posebno ako imate stolicu koju možete podeÅ”avati po visini. U tom sluĆØaju se idealna pozicija za vožnju vrlo lako pronalazi. Naravno, drugi deo Formula Force EX paketa jesu i donje papuĆØice sa komandama koĆØnice i gasa. Koliko god mislili da je njihova postavka lakÅ”a od postavke samog volana, toliko to u stvarnosti nije sluĆØaj. Najidealnija solucija je vrlo debeo tepih - u svakom drugom sluĆØaju (parket, laminat, linoleum...) Ʀete imati problema sa >bežanjem< pedala. A to svakako ume da iznervira u sred trkeā€¦ Bilo kako bilo, nakon izbora najbolje moguƦe lokacije za postavljanje spomenutih delova, povezaƦete serijskim kablom papuĆØice sa volanom, volan sa adapterom za struju i krenuƦete sa instalacijom pomoƦu CD-a koji se dobija uz volan. Ona je jednostavna i brza, a od Vas Ʀe zahtevati samo kalibraciju ureĆ°aja, kada Ʀete i povezati volan sa kompjuterom putem USB konektora. Softverskih problema apsolutno nije bilo, kako prilikom instalacije, tako i prilikom prepoznavanja ureĆ°aja i njegovih komandi u nekoliko razliĆØitih igrica.


A najvažniji i najbolji deo ĆØitavog teksta je, svakako, ponaÅ”anje volana prilikom igranja. PoĆØev od materijala kojim je obruĆØ upravljaĆØa obložen, posebno crvene gume (plave boje kod verzije za PS) u predelu gde se Å”ake najĆØeÅ”Ć¦e nalaze, pa sve do fenomenalnog >force-feedback<-a - sve je gotovo idealno! VaÅ”ih osamdesetak evra Ʀe se sigurno isplatiti, imajuƦi u vidu realne razlike izmeĆ°u ovog i skupljih modela na tržiÅ”tu. DoduÅ”e, nema ekskluzivnih materijala i ugao okretanja je standardnih 200 stepeni, ali je akcenat ipak stavljen na neke važnije karakteristike. Odakle god da zapoĆØnemo priĆØu, Force EX model ne može proƦi bez pohvala. Volan može biti veoma osetljiv, a posebno komande koĆØnice i gasa. Ovo najbolje možete videti i osetiti ako jedno vreme igrate sa ovim volanom, pa zatim preĆ°ete na tastaturu. PreporuĆØujem da prvo kupite volan pa tek onda pokuÅ”ate ovaj mali eksperiment, jer Ʀe Vam Force EX kasnije mnogo nedostajatiā€¦ Razlika u osetljivosti koĆØnice i gasa je i viÅ”e nego oĆØigledna. Sa ovakvim komandama je vožnja mnogo bliža simulaciji, ĆØak i ako zanemarimo ĆØinjenicu da imamo obruĆØ upravljaĆØa - za razliku od dugmiƦa na tastaturi ovde vrlo lako možemo odrediti koliĆØinu gasa, odnosno snagu koĆØenja. Ako na ovo dodamo i fenomenalni >force-feedback<, dobiƦemo jednu kompletnu simulaciju prave vožnje. Motori unutar volana su dovoljno snažni da Vam, prilikom jaĆØih udara, bukvalno izbiju upravljaĆØ iz ruke i to u smeru u kojem su toĆØkovi posle udarca usmereni. TakoĆ°e, promena podloge u toku vožnje se vrlo lako oseti preko vibracija razliĆØitog tipa. Spomenuta crvena guma na obruĆØu umnogome doprinosi da Vam volan nikad ne klizi iz Å”aka, mada je, prilikom agresivnijih manevara, moguƦe da Force EX zavrÅ”i u VaÅ”em naruĆØju. Sistem priĆØvrÅ”Ć¦ivanja jeste dobar, ali nije savrÅ”en i bilo je situacija kada je jedna od dve >Å”tipaljke< jednostavno popustila. Ovo je jedina mana ovog ureĆ°aja, ako izuzmemo problem sa fiksiranjem papuĆØica na glatkim podlogama. Mada, nismo preterano oduÅ”evljeni ni plastikom od kojih su one izraĆ°ene, i deluje da ih neko može vrlo lako polomiti prilikom snažnog dodavanja gasa, odnosno koĆØenja. Sve u svemu, ako uzmemo u obzir cenu Logitech Formula Force EX volana, svakako mu možemo dati vrlo visoku finalnu ocenu. Drugim reĆØima, za te pare danas ne možete kupiti bolji volan. A ako ste do sada u vozaĆØkim igrama koristili tastaturu, a cena ovog Logitech-a Vam odgovara - nemojte razmiÅ”ljati viÅ”e ni sekund!


Logitech Formula Force EX možete nabaviti u firmi Computer Land, i to po ceni od 79,00 ā‚¬ sa PDV-om.


KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00