Informacije

DSG menjaĆØ23.02.2007. @ 23:19:25
Galerija slika
Pošaljite komentar


U prethodnim tekstovima objaÅ”njavali smo na koji naĆØin funkcioniÅ”u manuelna i automatska transmisija. Ova dva naĆØina menjanja brzina su i dan-danas najrasprostranjeniji, Å”to je vrlo zanimljivo. ƈovek bi pomislio da bi nenormalan razvitak tehnologije, koji nas je zadesio u 21. veku, ipak bio uzrok eventualne smene generacija. MeĆ°utim, manuelna transmisija je joÅ” uvek jedostavna kao i uvek (druga je priĆØa razvitak elektronike i kontrola režima obrtaja motora vozila), dok je automatik joÅ” uvek trom, ali komforan za vožnju. NeÅ”to se, naravno, mora menjati, pa su tako mnogi proizvoĆ°aĆØi pokuÅ”ali da ponude alternativu koja bi preuzela primat na tržiÅ”tu. JoÅ” sa kraja osamdesetih je na tržiÅ”tu bilo nekoliko modela sa kontinualnom varijabilnom transmisijom (CVT), da bi se tokom devedesetih dosta radilo na poboljÅ”anju performansi automatika. TakoĆ°e, kombinacija manuelnog i automatskog menjaĆØa je bio jedan od ciljeva. U svakom sluĆØaju, patentirani su brojni novi sistemi, ali glavnu prepreku ka iole veƦem globalnom uspehu nisu mogli da premoste. Ta prepreka je svakako cena. Iako efikasni, ovi sistemi su skupi i uglavnom su rezervisani za sam vrh ponude u gami modela. Ovo je bila prepreka i za transmisiju o kojoj ovoga puta govorimo, ali se ona ipak izdvaja kao najbolja alternativa manuelnom i automatskom menjaĆØu. DSG je patentiran od strane nemaĆØkog giganta Volkswagen i prezentiran je Å”iroj javnosti tokom 2003. godine. Zapravo, kompanija BorgWarner je konstruisala DSG (takoĆ°e znan i kao S-Tronic) za potrebe kompanije Audi, preciznije modela TT 3,2 V6. Nakon kraƦeg perioda, ova transmisija je ponuĆ°ena i za ostale modele VW grupacije.
DSG, odnosno >Direct Shift Gearbox< je sve ono Å”to su proizvoĆ°aĆØi ranije tražili od svojih eksperimentalnih sklopova. To je automatski menjaĆØ, sa svim odlikama manuelnog. ƈak i viÅ”e od toga, jer poseduje ne jedno veƦ dva kvaĆØila! Upravo je to razlog velike efikasnosti ovog sistema i njegovog (buduƦeg) uspeha. Oba kvaĆØila su pneumatski voĆ°ena, pa stoga DSG nema potrebu za pedalom kvaĆØila, kao Å”to je to sluĆØaj kod manuelnog menjaĆØa. Sistem Ʀe >pritiskati< imaginarnu pedalu umesto vas. Ali, opet, zaÅ”to dva kvaĆØila? Odgovor je: da bi se znaĆØajno smanjilo vreme potrebno za prelaz iz jedne u drugu brzinu. Samo Ʀemo malo uƦi u elaboraciju popreĆØnog preseka DSG sistema. On najviÅ”e liĆØi na automatik ā€“ vrlo je glomazan i krajnje složen. Ipak, masa nije problem jer njegov sklop ne zahteva teÅ”ke materijale. To je i logiĆØno imajuƦi u vidu da nema ljudskog faktora koji nepravilnim koriÅ”Ć¦enjem može havarisati sistem. DSG uvek ima Å”est brzina ā€“ prva, treƦa i peta su pod kontrolom jednog, dok su druga, ĆØetvrta i Å”esta pod kontrolom drugog kvaĆØila. Dakle, sistem je praktiĆØno simetriĆØnog tipa. Kada je DSG pozicioniran u prvoj brzini (kvaĆØilo 1-3-5 je u direktnoj vezi sa motorom), drugo kvaĆØilo je takoĆ°e aktivno ā€“ omoguƦava rotaciju druge brzine i tako praktiĆØno priprema sistem za prelaz u viÅ”i stepen prenosa. Veliki broj senzora i mikroprocesora omoguƦavaju DSG-u da ĆØak i odabere koju Ʀe brzinu pripremati. Milisekunde su u pitanju, tako da vas npr. pri naglom koĆØenju automatika vraƦa u mnogo niži, tj. odgovarajuƦi stepen prenosa (recimo iz pete u drugu brzinu). ZahvaljujuƦi principu duplog kvaĆØila, DSG je postigao neverovatno kratke vremenske intervale potrebne za prelaz iz jedne u drugu brzinu. Osam milisekundi (8 ms) je veoma, veoma brzo ā€“ Ferrari Enzo poseduje super-efikasni sekvencijalni menjaĆØ kojem je potrebno ĆØitavih 150 ms za istu operaciju! O veliĆØini ovog podatka najbolje govori i ĆØinjenica da DSG ne odgovara pravilniku F1 takmiĆØenja ā€“ previÅ”e je brz i tako se ubraja u zabranjenu CVT kategoriju! Dakle, glavna prednost ovog sistema jeste svakako brza promena brzina.
Postoji nekoliko razliĆØitih modova u kojima možete voziti automobil sa DSG transmisijom. Njegova koncepcija je postavljena po principima klasiĆØnog automatika, odnosno dosadaÅ”njeg >Tiptronic<-a. >Tiptronic< sistem takoĆ°e potiĆØe iz VW grupacije i DSG je zapravo njegova logiĆØna evolucija. Ali onaj ko je imao priliku da proba oba sistema, nikad se viÅ”e neƦe vratiti >Tiptronic<-u! RuĆØice menjaĆØa su identiĆØne kod obe varijante ā€“ imaju skoro standardnu automatik-Å”emu sa P-R-N-D pozicijama. Dva dodatka optiĆØki ĆØine razliku. >D< pozicija (>Drive<) pored automatskog poseduje i manuelni mod, kada vozaĆØ može sam da bira stepene prenosa. To može ĆØiniti pomoƦu same ruĆØice (pozicioniranjem iste u desno) ili malih polugica iza volana. Druga razlika u odnosu na klasiĆØan automatik jeste >S< pozicija (>Sport<). To je automatski mod rezervisan za vozaĆØe sa, logiĆØno, sportskim ambicijama. Ovde kompjuter, koji kontroliÅ”e rad ove transmisije, stepene prenosa menja neÅ”to kasnije (pri viÅ”im obrtajima), ĆØime se izvlaĆØi maksimalna snaga automobila. Ako u prethodno pomenutoj >D< poziciji ne pomerite ruĆØicu u desno, ostaƦete u klasiĆØnom automatskom modu, koji akcenat stavlja na komfor i ekonomiĆØnu vožnju. Nemojte se zbuniti ā€“ iako se DSG koristi kao klasiĆØan automatik, on neƦe biti tromiji i neƦe troÅ”iti viÅ”e goriva od svog ekvivalenta sa manuelnim menjaĆØem. Zapravo, performanse su bolje i potroÅ”nja je manja. Sve to zahvaljujuƦi ekstremno minimalnom vremenu potrebnom za prenos brzina. Samo zamislite koliko sve to može biti korisno u snažnim turbo-maÅ”inama! Mada, DSG nije rezervisam samo za jake maÅ”ine. Od skora se ovaj sistem može naruĆØiti i npr. za dostavni VW Caddy, koji samo koristi ĆØinjenicu da je ovaj sistem koncipiran sa Å”est brzina, Å”to novijim i snažnijim dizelima svakako odgovara. Predlažem da pogledate i sledeƦi video-klip koji u praksi pokazuje kolika je ustvari prednost DSG sistema u odnosu na klasiĆØan manuelni. Video Ʀe vam bliže objasniti i na koji naĆØin funkcioniÅ”e sportski >S< mod:

KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00