Informacije

Ugradnja tri inèa veæih alu-felni?16.02.2007. @ 17:15:17
Galerija slika
Poöaljite komentar


Ako ste detaljno pro√®itali tekst o tome kako pravilno birati nove aluminijumske felne, sigurno je da u teoriji znate sve relevantne stvari vezane za ovu tematiku. Zapravo, viŇ°e problematiku. Znate da je bitno paziti na >offset< felne, tj. da li √¶e obod to√®kova i√¶i ka spolja ili unutra. Tako√įe, Ň°irina gume a i same felne moŇĺe biti veoma bitno pitanje. Raspored i broj rupa su esencijalna stvar, ali je svakako najvaŇĺnije kako √¶e izgledati vaŇ° novi to√®ak, dakle, sam dizajn alu-felne. Ako vi na√įete to√®ak koji tehni√®ki odgovara vozilu, ali vam se pritom ne dopada, logi√®no je da ga ne√¶ete kupiti. U devet od deset slu√®ajeva, vaŇ°e nove felne √¶e biti za jedan broj (in√®) ve√¶e od prethodnih. Ako ste uspeŇ°no predvideli sve prethodno pomenute tehni√®ke detalje, gume manjeg profila √¶e omogu√®iti novim to√®kovima da funkcioniŇ°u bez problema. Ako je pove√¶anje od dva in√®a u pitanju, onda ve√¶ moraju da se odrade ozbiljne kalkulacije pre instalacije. Ali, Ň°ta se deŇ°ava kada ho√¶emo da pove√¶amo pre√®nik felni za celih tri in√®a?
Malo je fabri√®kih modela na kojima to moŇĺete izvesti, a bez sumnje nijedan putni√®ki automobil ne√¶e funkcionisati pravilno bez dodatnih modifikacija. Iskustvo vaŇ°eg urednika √¶e, nadam se, pomo√¶i da otprilike znate koji su svi dodatni troŇ°kovi koji prate ovu operaciju. Uglavnom, uz prave informacije i preciznu kalkulaciju ‚Äď sve je mogu√¶e! U mom konkretnom slu√®aju, automobil je Toyota Corolla, generacije E11U. Fabri√®ki to√®kovi su dimenzija 175/65 R14 i sa slike (u galeriji) se jasno vidi koliko je bilo slobodnog prostora od to√®ka do rubova krila. Kratko pretraŇĺivanje na internetu me je dovelo do zaklju√®ka da je mogu√¶e staviti tri in√®a ve√¶u felnu - >sedamnaesticu<, Ň°to bi svakako pove√¶alo vizuelni efekat ina√®e dosadnog automobila. Po prora√®unima, idealna veli√®ina to√®ka bi bila 205/40 R17. Pre√®nik felne od 17 in√®a ne ide sa Ň°irinom manjom od 205 mm, takvi pneumatici se ne proizvode. Me√įutim, sa Ň°irinom gume nije bilo nikakvih problema, iako je bilo sumnji u pravilno okretanje prednjih to√®kova. Zbog veoma malog profila 205/40 pneumatika, odlu√®io sam se ipak na 205/45 R17, naravno zbog loŇ°ih srpskih puteva. Ovaj to√®ak sada ve√¶ ima ozbiljnije ve√¶i obim od fabri√®kog, Ň°to je prouzrokovalo slede√¶e ‚Äď brzinomer pokazuje 5-7% manju brzinu, Ň°to prakti√®no zna√®i da sada pokazuje STVARNU brzinu automobila. Druga stvar koja se javlja kao problem jeste pove√¶anje ukupne visine vozila. Ako ne Ňĺelite da vaŇ° tri-in√®a-ve√¶im-felnama-modifikovani automobil izgleda kao neki od ovih modernih SUV kvazi-terenaca, onda morate u startu razmiŇ°ljati i o novim, kra√¶im oprugama. U mom slu√®aju, nove opruge (bez amortizera!) su bile marke Eibach, model Pro-Kit. Sa njima se vozilo spuŇ°ta za 30 mm, Ň°to se kasnije ispostavilo kao krajnja mogu√¶a mera ‚Äď 5 mm viŇ°e bi pokopalo ovaj projekat. Stoga, pazite na to koliko nova opruga spuŇ°ta i ne preterujte. Dovoljno je bilo preterivanja pri kupovini to√®ka.
Nakon instalacije to√®kova i opruga, dolazimo do tre√¶e faze projekta. U 99% slu√®ajeva, to√®kovi √¶e u nekoj ta√®ki i u odre√įenoj meri ka√®iti rubove krila. Na moje iznena√įenje, ja sam bio poŇ°te√įen muke oko prednjih to√®kova, koji su >legli< besprekorno. Ovde na scenu stupa po pravilu manji luk oko zadnjih to√®kova, koji pravi problem prilikom voŇĺnje teŇĺinski optere√¶enog automobila. Prva stvar koja se ovde radi jeste obrada unutraŇ°nje ivice zadnjeg luka. Rub krila uglavnom ima mali deo koji je fabri√®ki zavijen ka unutraŇ°njosti istog. Zavisno od tipa vozila (odnosno ovih rubova) i od opremljenosti majstora, obrada se moŇĺe izvesti specijalnim valjkovima ili tradicionalnim √®eki√¶em. Corolla je iŇ°la pod √®eki√¶, naravno. Nakon analize u kojim ta√®kama to√®ak zapravo ka√®i karoseriju, doŇ°lo se do zaklju√®ka da √¶e veliki problem praviti √®injenica da se te ta√®ke nalaze i na samom zadnjem braniku! √ąeki√¶ je pomogao da se eliminiŇ°e dodir sa limom i sada je prakti√®no ostao problem branika. Rezanje viŇ°ka delova i topljenje unutraŇ°njih plasti√®nih delova branika su problem svele na minimum. Ipak, voŇĺnja √®etiri √®oveka + prtljag je joŇ° uvek teŇ°ko izvodljiv, s obzirom da dalja obrada branika viŇ°e nije mogu√¶a (a da se ne naruŇ°i spoljaŇ°nji izgled).
ReŇ°enje koje se name√¶e jesu tvr√įi amortizeri. Nove opruge ne uti√®u mnogo na udobnost automobila ‚Äď ona se viŇ°e naruŇ°ava malim profilom guma. Tvr√įi amortizeri √¶e pak uticati na komfor, ali √¶e gotovo sigurno reŇ°iti problem ka√®enja, s obzirom da fabri√®ki amortizeri dozvoljavaju da se i kra√¶e opruge, pri optere√¶enju, spuste do samog kraja. Treba napomenuti da √¶e sve ove modifikacije zahtevati neŇ°to oprezniju voŇĺnju, pre svega zbog loŇ°ijih doma√¶ih puteva. Uprkos neŇ°to ve√¶oj potroŇ°nji goriva, automobil je ipak zna√®ajno stabilniji, upravljiviji i ‚Äď lepŇ°i. Da li je sve ovo vredno para i truda? O da, itekako!


(viŇ°e slika u GALERIJI)


Vladimir Kosiæ


KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00