Informacije

Aluminijumske felne05.04.2006. @ 21:07:04
Galerija slika
Poöaljite komentar


Velike i atraktivne aluminijumske felne su danas najbolji nakit za bilo koji automobil. Pravilnim izborom guma i felni moŇĺete u potpunost izmeniti izgled VaŇ°eg automobila ‚Äď na bolje. Velika prednost ove zamene jeste Ň°to postoje svetski priznati standardi za odre√įivanje tipa i dimenzija to√®kova, tako da vrlo lako moŇĺete na√¶i i izabrati pravi model za VaŇ°eg √®etvoroto√®kaŇ°a. Dakle, za razliku od ostalih >stajling< aksesorija koje uglavnom zahtevaju specijalnu izradu za svaku marku, odnosno tip automobila, sa novim to√®kovima ne√¶ete imati mnogo problema. Naravno, pod uslovom da imate dovoljno veliki budŇĺet za kvalitetnu opciju i da, na kraju krajeva, birate razumno i bez preteriravanja u dimenzijama. Ako mislite da moŇĺete ispuniti oba spomenuta uslova, kupovina novih felni i (eventualno) guma za Vas mogu samo biti slatke muke. Sa danaŇ°nim standardima, teŇ°ko da moŇĺete previŇ°e omanuti u izboru i treba se drŇĺati tek nekoliko relevantnih √®injenica, koje mogu bitno uticati na funkcionalnost novih to√®kova na nekom odre√įenom modelu automobila. I to ne samo funkcionalnost to√®kova, ve√® i funkcionalnost √®itavog vozila! U slede√¶em testu √¶emo se osvrnuti na neke osnovne faktore koji se obavezno moraju uzeti u obzir.


Naravno, prva stvar koja svima padne na pamet prilikom izbora novih felni jeste njihova dimenzija, odnosno pre√®nik u in√®ama. Uglavnom je cilj da se uzme bar za jedan broj ve√¶a felna od standardne fabri√®ke dimenzije. Pravilo iz prakse jeste da je vrlo teŇ°ko pogreŇ°iti ako taj broj pove√¶ate samo za jedan in√®. Dakle, sa 13 na 14 ili sa 14 na 15 in√®a itd. GreŇ°i se isklju√®ivo ako pritom Ňĺelite i dosta Ň°ire gume, Ň°to √¶e pogubno uticati na fabri√®ki podeŇ°eno ogibljenje, velika je mogu√¶nost kontakta sa unutraŇ°njim delom krila i tome sli√®no. Dakle, ne treba preterivati sa Ň°irinom pneumatika ‚Äď √®ak √¶e i sama voŇĺnja biti znatno loŇ°ija, posebno po mokrom asfaltu, tako da je jedino Ň°to √¶ete dobiti neŇ°to agresivniji izgled. Pored pove√¶anja za jedan in√®, tu je i ona najekonomi√®nija varijanta ‚Äď ne menjati fabri√®ku dimenziju uopŇ°te! Tada √¶ete uŇ°tedeti dosta novca jer ne morate kupovati gume, ali ipak i zauzvrat dobijate najmanje. Opet se sve svodi na estetiku, jer aluminijumske felne standardnih veli√®ina (13, 14 ili 15 in√®a) apsolutno nemaju nikakvu prakti√®nu korisnu funkciju, tj. prednost nad √®eli√®nim felnama. Generalno, njihova funkcija se svodi na poboljŇ°avanje luftiranja ko√®ionih diskova i na redukciju ukupne teŇĺine to√®kova, ali i to samo kod posebnih >lightweight< modela koji su prili√®no skupi. Naravno, zna√®ajnije pove√¶anje dijametra felne √¶e uticati na bolje ponaŇ°anje automobila u voŇĺnji, jer se time smanjuje teŇĺiŇ°te i pove√¶ava upravljivost u krivinama. Ali, da se odmah razumemo, u pitanju su tek nijanse. Prave promene se daju osetiti tek sa adekvatnom zamenom stadardnog ogibljenja, odnosno opruga. Dimenzije za koje se moŇĺe re√¶i da mogu uticati na vozne karakteristike jesu one od 16 in√®a pa naviŇ°e. MoŇĺda i neke petnaestice, ali sa vrlo malim profilom guma na malom vozilu... Uglavnom, promena voznih karakteristika u najve√¶em broju slu√®ajeva zahteva pove√¶anje felni za barem dva in√®a u odnosu na fabri√®ke dimenzije. To je ve√¶ granica koja je predmet polemike, da li je preporu√®ljivo upuŇ°tati se u toliki rizik?


Glavna stvar na koju se mora obratiti paŇĺnja pri zameni za dva i viŇ°e >broja<, jeste da se odrŇĺi identi√®an ili barem Ň°to bliŇĺi pre√®nik ukupnog to√®ka. Dakle, fabri√®ki i novi to√®ak moraju biti pribliŇĺnog dijametra. Logi√®no je da, ako Ňĺelite da pove√¶ate pre√®nik felni, morate da pazarite pneumatike manjeg profila. Profil je visina gume ‚Äď od ruba felne do same ivice to√®ka i po standardu se izraŇĺava u procentima. Ovaj procenat se gleda u odnosu na Ň°irinu pneumatika (gazni deo), tako da ako imate npr. gumu dimenzija 205/60R15, onda je njen profil 60% Ň°irine, koja u ovom slu√®aju iznosi 205 milimetara. Naravno, broj koji smo ovom ra√®unskom operacijom dobili (205 x 0,60 = 123 mm) se odnosi na visinu profila samo sa jedne strane ukupnog pre√®nika to√®ka, tako da bismo dobili ukupan pre√®nik √®itavog to√®ka moramo 123 mm duplirati (246 mm) i dodati na pre√®nik felne. Broj 15 u oznaci pneumatika nam govori da on odgovara felnama koje su pre√®nika 15 in√®a, a da bismo dobili vrednost izraŇĺenu u milimetrima pomnoŇĺi√¶emo 15 sa 25,4 (=381 mm). Na kraju, 381 mm + 246 mm = 627 mm i to je pre√®nik √®itavog to√®ka u milimetrima. Ako Vas mrzi da se bavite kalkulacijama, na kraju teksta smo naveli link za kalkulator koji ovu i ostale relevantne vrednosti automatski izra√®unava. Da se vratimo na naŇ°u fabri√®ku gumu iz primera. Ako sad npr. umesto ove dimenzije (205/60R15) Ňĺelimo da uzmemo neku koja bi mogla da se ukombinuje sa velkom felnom veli√®ine 17 in√®a, npr. 215/50R17, morali bismo paziti na slede√¶e stvari: prvo, kao Ň°to smo ve√¶ rekli, ukupan dijametar to√®ka, a zatim i na Ň°irinu, ofset i Ň°emu rupa na samoj felni. Pre√®nik to√®ka dobijamo po gore navedenom principu. Za fabri√®ku dimenziju to√®ka smo dobili 627 mm, dok se po istom principu dobija finalna ra√®unica za Ňĺeljeni, novi to√®ak ‚Äď 646,8 mm. Dakle, to√®ak sa gumom 215/50R17 je ve√¶eg ukupnog pre√®nika od dimenzije 205/60R15, i to za 19,8 mm. Tako√įe, profil nove gume bi iznosio 107,5 mm, Ň°to je za 5,5 mm manje od fabri√®ke, ali to je sve sa ciljem da se komotnije upari mnogo ve√¶a felna (ve√¶a od fabri√®ke za 50,8 mm). Razlika od 19,8 mm je u ovom slu√®aju prihvatljiva i treba gledati da ukupna razlika izme√įu pre√®nika starog i novog to√®ka ne pre√įe ¬Ī 3-3,5 %. Ako se pretera sa dimenzijama, potroŇ°nja goriva √¶e biti zna√®ajno ve√¶a, postoji mogu√¶nost da √¶e to√®ak ka√®iti karoseriju, a √®ak √¶e i brzinomer pokazivati pogreŇ°nu brzinu (manju). Isti princip pore√įenja se primenjuje i sa promenom felne za dva, tri, pa i viŇ°e in√®a naviŇ°e, s tim da se kod ekstremnijih slu√®ajeva naj√®eŇ°√¶e mora pristupiti obradi i proŇ°irenju krila, kako to√®ak ne bi ka√®io limariju, ili eventualno primeniti set specijalnih distancera (>spacers<), koji odmi√®u ceo to√®ak od vozila i tako omogu√¶avaju nesmetano okretanje volana i skretanje vozila. A sada, ponovo na naŇ° primer... Naravno, dimenzija 215/50R17 nije jedina opcija koju bi mogli primeniti u naŇ°em slu√®aju. Generalno, bolje je da ukupan pre√®nik novog to√®ka bude manji nego ve√¶i. Dakle, po logici stvari bolje bi bilo da smo odabrali dimenziju 215/45R17, gde je profil gume dodatno manji za nekoliko milimetara. Pre√®nik kod ove dimenzije iznosi neŇ°to malo preko 625 mm, Ň°to je manje od fabri√®ke gume. Me√įutim, u praksi je situacija ipak malo druga√®ija. Posebno u naŇ°oj zemlji. Verovatno ve√¶ pretpostavljate Ň°ta Ňĺelimo re√¶i ‚Äď manji profil gume nikako ne ide u korist sigurnosti voŇĺnje na naŇ°im putevima. Ne ide u korist sa aspekta velike verovatno√¶e oŇ°te√¶enja gume, pa i same felne, prilikom prelaska automobilom preko rupa i pukotina na putu. NaŇĺalost, takvih rupa i pukotina je zaista mnogo kod nas, pa bismo mi ipak preporu√®ili da se odlu√®ite za Ň°to ve√¶i optimalno mogu√¶i profil nove gume. Recimo da bi trebalo izbegavati gotovo sve pneumatike koji imaju >40< za oznaku profila, dok za 45-ice birajte Ň°irinu od barem 215 mm. Sve u svemu, pokuŇ°ajte da prona√įete neki odgovaraju√¶i optimum...


Slede√¶a stvar koja je relevantna prilikom izbora felni i pneumatika jeste Ň°irina Ňĺeljene felne. Nije bitno koliko je Ň°iroka fabri√®ka felna (u naŇ°em slu√®aju je to verovatno 6 ili 6,5 in√®a), ve√¶ se gleda da se pravilno upari nova felna sa novom gumom. U naŇ°em slu√®aju, u obzir bi dolazile felne oznake 7x17, 7,5x17 ili 8x17. Prvi broj (7, 7,5 i 8) ozna√®ava spomenutu Ň°irinu felne, naravno, izraŇĺenu u in√®ama. Ovde je vrlo mala Ň°ansa da se pogreŇ°i, jer i sami proizvo√įa√®i aluminijumskih felni gledaju da naprave felne koje bi odgovarale najve√¶em broju naj√®eŇ°√¶e biranih dimenzija guma. Ono na Ň°ta bi se morala obratiti ve√¶a paŇĺnja jeste ofset (>offset<) nove alu-felne. Kada gledamo popre√®ni presek (klik na sliku), vidimo da moŇĺe postojati izvesna razlika u pozicioniranju dela za koji se to√®ak pri√®vrŇ°√¶uje za automobil. Ova razlika se moŇĺe ra√®unati i njen naziv je upravo ofset. On moŇĺe biti pozitivan (kada je felna viŇ°e isturena ka spoljaŇ°njem obodu to√®ka) ili negativan (felna viŇ°e ka vozilu) i rastojanje u milimetrima se meri od centra popre√®nog preseka cele felne, pa do nivoa spoljaŇ°nje ta√®ke srediŇ°njeg dela. Deluje pomalo komplikovano, pa verujemo da √¶e priloŇĺena slika pojasniti sve nejasno√¶e... Uglavnom, ofset je relevantan jer nepravilan moŇĺe zasmetati pravilnom rotiranju to√®ka ‚Äď felna npr. moŇĺe da ka√®i oplatu oko ko√®ionih plo√®ica. Kod manjih i slabijih automobila ovo nije previŇ°e bitna stavka, jer njihovi ko√®ioni sistemi nisu na tom nivou da uopŇ°te mogu zasmetati bilo kojem dizajnu alu-felne. Sa druge strane, ako je u pitanju snaŇĺniji automobil ili mislite da u budu√¶nosti menjate ko√®ione sklopove, onda ofset treba ozbiljno da udje u razmatranje prilikom odabira novih to√®kova. Na kraju, tu je i Ň°ema rupa na felni koja mora da se ispoŇ°tuje. Ovde nema zbunjivanja, jer je jasno koliko odre√įeni automobil ima rupa i kako su one postavljene. Naj√®eŇ°√¶a varijanta je 4 ili 5 rupa, koje su me√įusobno udaljene po 100 milimetara (4x100 ili 5x100). Proizvo√įa√®i naj√®eŇ°√¶e prave nekoliko varijanti jedne iste aluminijumske felne, da bi ona odgovarala Ň°to ve√¶em broju automobila sa razli√®itom Ň°ematikom to√®kova. Ovo je razlog zaŇ°to voza√®i italijaskog Fiata i Alfe imaju brojne glavobolje kada se do√įe do zamene to√®kova ‚Äď njihova razmera je 4 (ili 5) puta 98 mm, a to je taman dovoljno da Vam gorespomenute i naj√®eŇ°√¶e 4(5)x100 ne odgovaraju. Tako√įe, Opel je imao par modela sa rastojanjem izme√įu rupa od 113 mm, a i ako vozite Renault 4, Renault 5 (stariji) ili Smart, ima√¶ete problem drugog tipa, jer ovi modeli imaju samo tri rupe. DŇĺipovi naj√®eŇ°√¶e imaju Ň°est i za njih je rezervisan poseban 4x4 program.


Na kraju svih ovih objaŇ°njenja, treba se osvrnuti i na karakteristike samih alu-felni. Velika ve√¶ina naplataka je joŇ° uvek klasi√®nog, silver tipa/boje, ali je sve viŇ°e i viŇ°e novijih i atraktivnijih tipova. Najekskluzivniji i najskuplji me√įu svima njima jeste izrada od hroma, ali je ona i najsklonija oŇ°te√¶enjima. Naime, one se mnogo lakŇ°e oŇ°tete, ogrebu, a te ogrebotine na ovakvim felnama posle izgledaju zaista uŇĺasno. Dovoljno je da malo zaka√®ite ivi√®njak i to je to. Nisam siguran u to da li u naŇ°oj zemlji postoji neki servis koji bi mogao da zakrpi ova oŇ°te√¶enja, ali u svakom slu√®aju to bi koŇ°talo pravo malo bogatstvo. Pored ove dve varijante, tu su joŇ° i razne druge ‚Äď magnesium-look, gold, mirror ice, forged, obojene itd. Sve one su manje-viŇ°e istih karakteristika i razlikuju se uglavnom samo po estetici. Tu je i joŇ° jedna kategorija, koji smo ve√¶ spomenuli, a to je >lightweight<. One su izrazito lakŇ°e od klasi√®nih modela, Ň°to uti√®e na vozne karakteristike automobila. Naravno, po pravilu su i dosta skuplje... Za bilo koju da se odlu√®ite, √®inite veliku stvar izgledu VaŇ°eg √®etvoroto√®kaŇ°a, jer su felne velikog dijametra ubedljivo najvaŇĺnija stavka nepisanog >stajling< pravilnika.


Ako Ňĺelite da pogledate kako bi izgledale ve√¶e felne na VaŇ°em automobilu, kliknite na ovaj link.

Ako Ňĺelite da izra√®unate sve relevantne podatke vezane za dimenzije postoje√¶eg i Ňĺeljenog to√®ka, kliknite na ovaj link.


KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00